Home / פרוייקטים מובילים / קשרי בתי ספר חיפה-בוסטון

קשרי בתי ספר חיפה-בוסטון

"קשרי בתי ספר חיפה-בוסטון" - הועדה  לחינוך וזהות יהודית


מיזם "קשרי בתי ספר" נולד מתוך ראיית בית הספר כקהילה, ובמסגרתו מתקיימים קשרים הדוקים - חינוכיים, תרבותיים וחברתיים - בין תלמידי מוסדות החינוך והוריהם בחיפה ובבוסטון. הועדה לחינוך ולזהות יהודית שמה לה למטרה להעשיר את בתי הספר בחיפה בשני מישורים: פנים-ספרי וחוץ-ספרי (קשרי בתי ספר חיפה-בוסטון), זאת באמצעות טיפוח זהות יהודית וקשרים בין התלמידים משתי הקהילות, העמקת הקשרים עם היהודים בתפוצות ויצירת תחושת שותפות גורל עם ישראל בקרב הקהילה בבוסטון.


במהלך השנה מחליפים ביניהם התלמידים תוצרים: מתכתבים באמצעות האינטרנט, שולחים כרטיסים אישיים עם תמונות וכרטיסי ברכה בחגים ועוד.
הקשר בין בתי הספר היסודיים מתבסס על תוכנית לימודים שנתית, הכוללת את הנושאים זהות יהודית, חגי ישראל, פלורליזם דתי, זהות אישית, משפחתית וקהילתית, והחיבור של הפרט לעם היהודי.
הקשר בין החטיבות והתיכונים מתבסס אף הוא על תוכנית לימודים שנתית משותפת שקובע מראש הצוות החינוכי בבתי הספר, וכן על החלפת משלחות תלמידים. בעוד שבגילי היסודי ההתמקדות היא בחגי ישראל, הרי שבנוגע לקשר ביi בתי הספר התיכוניים, הדגש מושם על קשר אישי: שיחות ועידה באמצעות שיחת וידאו פתוחה, שבהן עולים לדיון נושאים משותפים, לימודיים או אחרים, וכן החלפת משלחות וכנסים משותפים.
סוג הקשר משתנה, וכך, למשל מתקיימים קשרים בין קבוצות דוברות רוסית מבתי ספר בחיפה ובבוסטון, או קשר בתחום המדעים שמקיים בית ספר עירוני ג' מחיפה עם בית ספר בבוסטון.

לקריאה אודות פרוייקטים נוספים של הועדה לחינוך וזהות יהודית