Home / פרוייקטים מובילים / Learning Exchange

פרויקט Learning Exchange

אחריות חברתית ומנהיגות - הועדה לצדק חברתי

תוכנית ייחודית זו עוסקת בנושא: אחריות חברתית ומנהיגות,  ופועלת זו השנה השלישית בחיפה ובבוסטון במקביל. שותפים לפיתוח ויישום התוכנית בישראל: "המועצה להתנדבות חיפה" ו"שתיל", ובבוסטון שותפים לעשייה: Umass Boston, JCRC Boston, BCCJ.
שני סמינרים משותפים בינואר ובאפריל 2011 התקיימו עם הקבוצה המקבילה מבוסטון, הסמינר האחד בחיפה והשני בבוסטון.

מטרת התוכנית:

•    פיתוח מנהיגות מקומית בחיפה בעלת מודעות לצדק חברתי תוך גישה מעמיקה לניתוח תהליכים מוניציפליים, לאומיים וגלובליים.
•    פיתוח רשת רב - מגזרית שתפעל לקידום ויצירת שיתופי פעולה ושותפויות לשינוי חברתי בעיר.
•    הענקת הזדמנויות ואפשרויות ללימוד הדדי תוך שיתוף כלים מעשיים וידע לקידום צדק חברתי הן בחיפה והן בבוסטון.

learning_ex2

יעדים:
התוכנית תכלול בכל שנה השתתפותם של כ - 20 מנהיגים מובילים מקרב שלושת הסקטורים הפועלים בעיר - העסקי, הציבורי והבלתי ממלכתי. המשתתפים יהיו בעלי יכולת מנהיגות ובעלי עניין בהובלת שינויים חברתיים בעיר חיפה.