Home / פרוייקטים מובילים / פיילוט קריית אליעזר

פיילוט קריית אליעזר

הועדה לילדים ונוער בסיכון והוריהם


רקע ונתונים:


שותפות חיפה בוסטון החלה בתמיכה בפרויקטים שונים בחיפה בנושא נוער בסיכון והוריהם ומובילה פיתוח של מודל עירוני ייחודי המתמקד בהורים.

חיפה היא אחת הערים הגדולות בישראל עם אוכלוסיה המונה כ- 270 אלף תושבים, מהם 81.5% יהודים. מבין הערים הגדולות בישראל, חיפה קלטה בשנות ה-90 את החלק היחסי הגדול ביותר, של ההגירה מברית המועצות לשעבר. נכון לשנת 2007, מונים יוצאי חבר המדינות 24.5% (רבע) מאוכלוסיית חיפה, בעוד שהממוצע הארצי עמד על 14.4%.
בגלל הגידול המהיר בפערים החברתיים בשני העשורים האחרונים, ישראל סובלת מעליה במספר הילדים החיים מתחת לקו העוני ומעלייה במספר הילדים בסיכון.
לצורך קידום הטיפול בנושא בעיר חיפה, הוקמה וועדה המורכבת מאנשי מקצוע ומתנדבים מקשת רחבה של תחומים מקצועיים שמטרתה לגבש הצעה לתוכנית רחבה ומערכתית באמצעות מודל חדשני המעמיד לראשונה את חשיבות הקשר עם ההורים, כתחום ראשון במעלה ואשר לא ניתן לו מענה עד היום במסגרת המודל העירוני הקיים כיום בחיפה. בעבודה אנו שואפים כי מודל זה ישמש דוגמה לערים נוספות.


ממצאי הועדה


הוועדה בחנה ומצאה כי הטיפול בילדים ונוער בסיכון בחיפה נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני תוך הובלה משותפת של מערכות שירותיים חברתיים וחינוך. אמנם קיים בעיר מודל עירוני ייחודי לטיפול בילדים ונוער בסיכון בו משתתפים צוותים רב- מקצועיים במטרה לפתח ולהוציא לפועל תוכנית התערבות וטיפול בתלמידים בסיכון. אך יחד עם זאת, תחום הטיפול והקשר עם ההורים נמצא חסר מענה . ממחקר ומיפוי - ברוקדיל, במסגרת התוכנית הלאומית (2009), נמצא כי רק 2% מוקצה לטובת טיפול בהורים לילדים בסיכון.
הועדה מצאה כי מדיניות של מניעה מוקדמת הוכחה ככלי בעל ערך להתמודדות עם בעיות התנהגות בשלבים מוקדמים בילדות. חשיבות המניעה המוקדמת הינה בכך שעם השנים הופכות הבעיות לעמידות ומורכבות יותר בפני שינוי. משמע, ככל שההתערבות תתבצע בשלב מוקדם יותר, ערכה יהיה רב יותר. אסטרטגיית הפעולה הינה גישת עבודה ותמיכה דרך ההורים ומניעה לילדים בנוער בסיכון כלומר החל מגיל טרום לידה – הריון ועד גיל 6. ההתמקדות הינה בשלב המניעה כהתחלת הרצף בשלבי התפתחות הילד.

במודל יינתנו שירותים בשלושה תחומים עיקריים:
1.    הדרכת הורים - מתן כלים ומיומנויות הוריות.
2.    מתן מידע - מענה מיידי וזמין, להיוועצות ו/או הפנייה לאנשי מקצוע ושירותים נדרשים.
3.    הדרכת אנשי מקצוע ומתנדבים לעבודה מיטבית עם הורים.

כחלק מיישום המודל יתקיים פיילוט שיחל בשכונת קריית אליעזר - בת גלים.
הפיילוט המתוכנן ל - 5 שנים, יתבצע בשכונת בת גלים - קריית אליעזר שכן קיימת תשתית ונכונות מצד ההורים באזור לתמיכה במודל זה. השכונה מונה כ- 20 אלף תושבים ומאופיינת במגוון רחב של אוכלוסייה (48% ותיקים, 40% יוצאי בריה"מ, 10% ערבים, 2% קהילה אתיופית) מתוכם כ- 1000 ילדים בגילאי 0-6. ממחקר שמיד (2009) נמצא כי בשכונת אליעזר - בת גלים כ- 30% הינם ילדים בסיכון ומתוכם  43% הינם ילדים בסיכון בגיל הרך, כאשר בחיפה המספר של ילדים בסיכון עומד על  15.7% ומספר הילדים בסיכון מבין העולים החדשים והערבים בחיפה כמעט כפול לעומת ילדי האוכלוסיה הותיקה.

קראו בהרחבה אודות הפרוייקט בדף על ועדת נוער בסיכון